2017. szeptember 12., kedd

Serfőző Dániel- Törzsi-kapitalizmus

Aki meghallgatta legutóbbi podcastünk tudhatja, hogy Zsomborral említés szintjén beszélgettünk a kapitalizmusról, mint gazdasági berendezkedésről. Mindketten meghökkentek azon hogy én optimálisnak tartanék egy szabadpiaci berendezkedést egy anarchista társadalmi berendezkedésben. Martin a kapitalizmust egyenesen a feudalizmussal hozta párhuzamba, míg Zsombor inkább egy tervgazdálkodás szerű megoldást tart optimálisnak. De egyben mindketten megegyeztek, nem igazán értették, vagy nem akarták érteni mit szeretnék kifejezni. Ezt leginkább a fogalomzavar számlájára lehetne írni. A mára kialakult átlaggondolkodás, lexikális skatulya magával hozta a fogalmakhoz tapadt példákat. Ha azt mondom kapitalizmus, piacgazdaság, a legtöbben egy óriásvállalatok által uralt, önző, kegyetlen, elnyomó rendszerre asszociálnak, ahol a szivarozó, öltönybe öltözött tőkések kényük kedvük szerint sanyargatják az anyagilag alattuk levőket. Ez a kép nem véletlen, de nem feltétlen a teljes igazság. Nyilván oka van ennek az asszociációnak. A történelemben a kapitalizmus egybeesett a polgárosodással, a felvilágosult monarchizmussal vagy éppen forradalmi köztársaságokkal. Egybeesett a világ kiszélesedésével, a katolikus hatalom protestáns megdöntésével. Egy olyan korszakban járunk ahol a hirtelen technológiai és szellemi ugrás kiterjeszti az ember hatáskörét, megkezdődik a globalizmus kiépülése. Ebben a korszakban teljesedik ki a folyamatosan épített bankrendszer, építi ki nemzetközi hálóját, a pénz mögül szépen kicsúszik a tényleges érték, az arany vagy munka, és átveszi helyét a spekuláns, emberi ösztönökön játszó értéktelen papír, amit ma is használunk, és annyi az értéke, amennyit a világbank, és különböző kiépült hierarchikus elnyomószervek megállapítanak. Szóval szomorú váltás volt ez, a már addig is elszomorító feudalizmusból. A feudalizmus vallotta az istentől jövő hatalmat, és azt hogy egy-egy ember kiválasztott helyzetben áll, isten választotta, ezért joga van egy neki szánt adott földterületen lévő minden hatalomhoz. Minden föld övé, és ő ad vagy vesz el. Ezt váltotta fel az a szekuláris gondolat miszerint egy ember sem rendelkezik Isteni kiválasztottsággal, így nincs is önkényes joga semmilyen földterület felett. Megalakult a magántulajdon fogalma. Miszerint a föld az embernek adatott, és az jogosan veheti tulajdonába, aszerint hogy mennyi energiát fektet az adott földbe. Azé a föld, aki műveli. Tehát nem valamiféle fantazmagória kiválasztottság szablya meg a tulajdonlás viszonyát, hanem a tényleges emberi cselekedet, az értékteremtés aktusa. A verejték és fájdalom, ami szerzi a kenyeret és, aki belefekteti ezeket annak joga van jussához. Ez a magántulajdon gondolata és ez a felfogás az ami egyébként az Ószövetségben is szerepel. Ezzel ment szemben a pogány és parázna Róma, és „Krisztus földi helytartója” mikor megszabta „isteni hatalmával” melyik uralkodó hol uralkodjék. És ezt váltotta le a spekulánsok, az addig másodrangba kényszerített kereskedői, polgári réteg uralomra törése. Nagyon fontos kiemelnünk, hogy az érdek nem változott. Ahogy Róma fedte hatalom és haszonvágyát az Isten szent nevével, azt megcsúfolva, úgy fedte ez az előretörő réteg azonos vágyait, immár a szabadság szent nevét zászlóra tűzve és megcsúfolva. Egyik fél sem hitt saját elveiben, azok gondolati fegyverekként szolgáltak csupán kezükben. Szóval a mozgató rugó ugyan az, a körülmény és az eszköz változott csupán. A mozgatórugó tehát: önérdek, világi uralom, haszon, profit, elnyomás, uralkodás, élvezet, ösztönök. Ez az amit mélységesen megvetek. Ez az a kapitalizmus ami él a köztudatban, és ez az a kapitalizmus, amit őszinte szívből el kell utasítanunk és megtagadnunk, nekünk, akiket megszabadított a szeretet, és Jézus Krisztusban szabaddá lettünk minden világi nyerészkedéstől, és immár nem a világ kincseit gyűjtjük, hanem a mennyeieket, a világi kincsek kárára. Vagy hogy ne korlátozzuk csak Krisztus bárányaira, azoknak is akik saját morális józanságukból kifolyólag tudják hogy a nyerészkedés sehova nem vezet, és mások elnyomása nem lehet igaz boldogsága lelkünknek.

A történelemben kibontakozó kapitalizmust tehát a mennyiség és halmozás elve jellemezte. A feudalizmus rendszerét szellemi értelemben élteti katolikus „kereszténység” meggyűlőtette az emberrel a szellemet. Így hát törvényszerű, hogy a forradalom nem csak a bálványképeket de magát az életfelettiség gondolatát is megdöntötte. Így tehát elvette az emberi élet helyét és szerepkörét a világban, a világot pedig a szellem helyére ültette. A törzsi szabadpiac egyetért a kapitalizmus azon elvével miszerint a gazdaság világi, a világban működik, e világban szolgál minket. Egy létfenntartó eszköz, nem pedig életcél. Az életfelettiség ideájának hiányát viszont hangsúlyosan elveti, mivel egy ilyen irányultság mellett a szabadpiacot egy embertelen harctérnek tarja, amit nem különb bálványok uralnak mint a feudalizmust. Elvetjük tehát a mennyiség és anyag uralmát ami karöltve a szabadpiaccal egyenes következménye annak az őrületnek, amit fogyasztói társadalomnak hívunk. Ahol az egyén saját rabszolgája és önmaga dobja el a szellemet.

Elvetjük a szocializmust mint gazdasági ideológiát, mint az irigység és szenvedés kreálta reakciót mely ezeken túl nem biztosít alapot. A szociális nehézségek megoldásának a kontroll fokozását tartja, az államot, a munkásságot, a népet a király trónjába helyezi és ismét Istent játszik mások felett abban a tudatban hogy ő az ki jogosult hogy döntsön más munkájának gyümölcse felett. Kollektivista módon az egyént indentitásával és tulajdonságaival ellentétes skatulyába erőszakolja. Fő gondolata a szociális igazságról helyesek, de az elv miszerint ezt központosított eszközökkel kell elérni nevetségesek és az anarchista önkéntesség, béke, és szabadságelvvel szembemennek. A törzsi-kapitalizmus hiszi, hogy az érett, tudatos egyén, ösztönösen képes és fog is segíteni a sanyarúbb sorsú testvérein, mindenféle erőszakoló eszköz, állam, munkástanács nélkül. A radikális szocializmus, a kommunizmus elveti a magántulajdont és a totális egyenlőség híve. Nem nehéz észrevennünk, hogy e gondolata mögött a kereszténység mennyországképe felfedezhető ahol valóban már nem lesz szerepe semmiféle gazdaságnak. Ám ezt a gondolatot a világba vetíti, materializmus terepére kényszeríti. Itt viszont megbukik. A jelenlegi világunk romlott és ezen nem lehet változtatni. A természet törvényei rákényszerítenek minket a túlélésre. Ahogy Isten is kijelenti ezt az édenből való kiűzetéskor, miszerint az embernek innentől magának kell vér és veríték árán megművelnie a földet, hogy létben tartsa magát. Ez amíg a mennyek országának érkezéséig nem fog változni. Így nem vonhatjuk ki magunkat szükségleteink alól, de megszabhatjuk hogy mi is a mi szükségletünk. A Sátán csalása és a nyomor és irigység fűti a magántulajdonellenesség gondolatát. Ez a cél tehát világunktól idegen, csalfa és megtévesztő gondolat, ami viszont remek ahhoz, hogy tömegeket megmozgatva materialista hadurakat emeljen ismét a trónra. Ám nem szabad elfelednünk hogy sok esetben jóakarat mozgatja az embereket mikor a szocializmus felé hajlanak, és egy anarchista rendben is van helye a gazdasági modellnek közösségi szinten. Mi a szocializmus világforradalomról fantáziáló, az erőszak és terror eszközéhez nyúló, saját világnézetét másokra kényszeríteni akaró változatát vetjük el! De ugyan ezt mondjuk természetesen a kapitalizmus hasonló irányzatairól!

Ez az a szellem, ami ha fűt minket, a gazdaság helyére kerül. Nem bitorolja a szellem hatalmát. Eszköz lesz ismét, a józan elme kezében. Egy eszköz ami kielégíti világi alapszükségleteinket, de nem többet. Szabadon és önként. És így áll be a tényleges, józan piaci egyensúly.

Mert mi is a szabadpiac igazából, ha lecsípjük az alapnak vélt önérdeket? Tulajdonunk van, ami felett szabadon rendelkezünk. Jogos tulajdonunk, amit Isten kegyelméből, és saját testi erőnkből szereztünk. Ezzel a tulajdonnal úgy cselekszünk, ahogy szeretnénk. Senkinek nincs joga akaratlagosan attól megszabadítani. Totális kontroll felett állunk tehát anyagi világunk ránk eső részén emberi határainkhoz mérten. Ezt a tulajdont szabadon felhasználhatjuk, kontroll nélkül kereskedhetünk vele embertársainkkal. A piac kínálatát emberségünk teszi gazdaggá. Egyrészt megjelenik a kereslet, ha valamiből hiányt szenvedünk, pl.: nem tudunk fémet megmunkálni. Erre válaszként egy ahhoz értő teljesíti ezt a keresletet, kínálatával. Cserébe mi ellenértéket biztosítunk neki, hiszen szellemi és fizikai munkát végzett, időt és energiát fektetett, hogy kielégítse a mi szükségletünket, ezért jogos a jussa. A piac szabad, senki nem korlátozza azt, hogy én fémet munkáltassak, és nem bitorol el igazságtalanul és jogtalanul semmilyen értéket adó címen amiért megengedte ezt a kereskedelmet. Ez tehát a piac, kereslet, kínálat, magántulajdon, szabad kereslet. Ez az alapja a piacgazdaságnak. Erre épül rá a haszon, miszerint a lelket saját hataloméhsége és vágya a többre arra fogja sarkalni, hogy a szükségleteken túlmenően, más kárára halmozzon. Milyen szellemiség az ami itt munkál, ha nem ugyanaz amelyik azt mondja isten megköveteli, hogy adj nekem is és ha kell fegyverrel ragadja el maga részét? Mi ez ha nem ugyan az a romlott hatalomvágy ami romba dönt minket és embertársainkat?

Gyakorlat terén a törzsi-kapitalizmus kisközösségekben gondolkodik. Szigorúan békés, önkéntes megoldásokat favorizál. Nem gondolkodunk se forradalomban (fizikális értelemben), sem rákényszerítésben. Nem gondoljuk, hogy ez az egyetlen működőképes gazdasági elképzelés, viszont valljuk, hogy mi ezt tarjuk a legideálisabbnak, és a tiszteletet mi is elvárjuk, ha mi megadjuk. Elvetjük a globalizmust és minden megalomániát, és úgy véljük ennek kialakulása lehetetlen egy egészséges egyéneket tömörítő közösségben. Elvetünk minden más, érdek, haszon és profitorientált szabadpiaci elképzelést, ezeket élhetetlennek és méltatlannak tarjuk. Elméletünk gazdaságelmélet, nem világnézet, de szorosan kapcsolódik a Nemzeti-Anarchista elvekhez, és a keresztény erkölcsiséghez, mondhatni ezek alapján próbál egy gazdasági elképzelést alkotni, ami az ezen elvek szerint rendeződő közösségekben működik.

Tehát a piac akkor lesz valóban szabad, ha nem csak az államot döntjük romba, hanem saját romlott vágyainkat is. A szabadpiac akkor lesz szabad ha az azt használók is szabadok és így felette állnak. A szellem vezeti az embert, nem a világi érdek. A gazdaságot a valódi szükség, a valódi kereslet mozgatja, nem az elszabadult vágyak. Az egyének szabják a világot, nem egy felettük erőszakkal uralkodó szerv. Az egyént a testvéri szeretet mozgatja, ahogy családja, úgy nemzettársai felé. Az egyén ösztönösen törődik a hozzá közelállókkal, ösztönösen közösségbe lép azokkal akik iránt érzelmet táplál, akikkel egynek érzi magát. Nincs szükség tervgazdálkodásra, parancsra. Az egyének maguk között képesek a saját és mások keresletének és szükségének enyhítésére. A tulajdon és az önkéntesség az ember sajátja, amit senki nem ragadhat el tőle erővel. Megszűnik a globalizmus, lecsökken az igény, a kereslet lokális lesz, ahogy az arra adott kínálat is. A tulajdon valódi értékké lesz újra, ami mögött valódi munka rejlik. Ez az én kapitalizmusom. És fájó szívvel kell bevalljam és elfogadnom, hogy ez már nem kapitalizmus. Ez törzsi-kapitalizmus.

Serfőző Dániel

2 megjegyzés:

 1. Törzsi kapitalizmus? Erről még nem hallottam, de érdekesen hangzik :D . Nagyobb vonalakban egyetértek, viszont alaposabban utánagondolva felvet néhány érdekes kérdést (nem feltétlen contra, inkább kiegészítő/problémafelvető jelleggel).

  1., Én nem vagyok klasszikus értelemben vett keresztény, de nyitott vagyok a különféle transzcendentális, élet nagy kérdéseire nem-materialista válaszokat adó irányzatokra. Ennek megfelelően egyetértek vele hogy a földi kincsek halmozása egy elég sivár életcél. Ugyanakkor itt mindenképp felmerül a kérdés, hogy hol van az ahol már azt mondhatjuk, hogy elég, ennél többre nincs szükségem ( mikor érvényesül, hogy "Az egyének maguk között képesek a saját és mások keresletének és szükségének enyhítésére.") ? Persze önismerettel, meg a vágyaink rabságától való megszabadulással, de azért én kíváncsi lennék egy ennél kevésbé általános válaszra... hogy mire gondolok?
  Ma már ugye az orvostudomány segítségével vagy régebben a buddhista szerzetesek/ mindenféle remeték/ keresztény apácák meg szerzetesek grammra pontosan ki tudják, ki tudták számolni mennyi étel, ital és alvás kell a túléléshez. Meg lehet állapítani mik a legszélsőségesebb hőmérsékleti és mechanikai viszonyokat, magánytűrést meg egyéb kényelmetlenségek amiket egy ember elbírna hatalmas akaraterővel. Az élethez ennyi szükségletet kellene kielégíteni nem többet, volt már olyan akinek sikerült. Így lehetne teljesen felszabadulni minden és mindenki alól minden időt és energiát csak az élet nagy kérdéseiben való világosodásra, az Istennel való kapcsolatnak szentelni.
  Viszont attól tartok ez nagyon kevesek számára egy optimális vagy akár lehetséges út. Nem biztos, hogy mindenkinek ez a jó.
  Kicsit tudományosabb alapokról kiindulva ott van a szükségletek hierarchiája a Maslow piramis ( https://hu.wikipedia.org/wiki/Maslow-piramis ) illetve annak a hiány alapú (D) szükségletei. Ez már nem egy minimálprogramot ad, egy átlagember számára is teljesen vállalható. A gond vele annyi, hogy nagyon tág keretek között mozog. Pl a biztonság a fakerítéstől a fegyveres őrzővédő cégig terjed és miért ne válasszuk a jobbat ha egyszer lehet... vagy ott van az étkezés: oké hogy nem kell túlzásba vinni és mindig csak ínyencségeket enni, de ha van Isten akkor ellene való vétek kihagyni a paradicsomlevest, a milánói makarónit, az almástortát vaníliaöntettel (elnézést, muszály volt :) ) . És akkor még nem is beszéltem gyógyszerekről. Mennyire a szükségleteink részei a modern klinika (meg a védőoltás) ahol rengeteg életet mentenek meg?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Remélem érthető amit írok, mert ebből következik - többek között - a 2. pont. Ugyanis ha azt mondjuk, igen, ezek a dolgok részei lehetnek egy tudatos ember alapszükségleteinek (vagy legalább is nem esnek kívűl a halmazon, megcsinálásuk és kereskedelmük OKÉ) , akkor arra nagyfokú együttműködésre van szükség, a "törzsinél" kissé nagyobb kiterejdésűre. Pl egy sütő, egy AK47, egy rákellenes szer elkészítéséhez egész biztos több száz vagy akár több ezer ember együttműködésére van szükség és a nyersanyagok is 2-3 országnyi területről származnak ( egy egyszerű ceruza alkatrészei is minimum 5 különböző országon haladnak át a feldolgozás folyamán https://www.youtube.com/watch?v=R5Gppi-O3a8 ) . Ez pedig akárhogy is nézzük globalizáció. Nagyon sok mindenről kellene lemondanunk ha törzsi keretek közé szorulnánk vissza. Olyan dolgokról is amik amúgy kifejezetten pozitívak. Tehát a globalizáció csökkentése illetve ésszerűsítése (elsősorban környezetvédelmi szempontok alapján) egy teljesen vállalható dolog, de a teljes felszámolása értelmetlen túlkapás lenne, aránytalanul sok forgács hullna a favágáskor.
   A másik amit támadtál az írásodban, szerintem kellő utánajárás nélkül, az a haszon és profit. Világos, hogy ez mára összeforrt a kapzsisággal, a fogyasztói léttel ill. hedonizmussal de vizsgáljuk meg egy kicsit alaposabban. TF, hogy Valaki alkalmaz egy másik embert (pénzt cserél munkára, aminek a termékét mással visszacserél -több -pénzre) és csak egy részét juttatja vissza az alkalmazottnak, abból a pénzből amit az illető munkáján keresett (ugye egyesek ezt nevezik kizsákmányolásnak de itt már az elejétől kezdve teljesen önkéntes megállapodás van). Ebben az esetben Valakinek haszna, profitja támadt a munkán. Az érthető, hogy a profit egy részét saját magára költi, mert mégiscsak sokat dolgozott a vállalattal és másképp nem érné meg neki az üzlet. De miért nem adja vissza a többit a munkásoknak? Kapzsiság az, hogy a cégbe fekteti vissza a még több profit reményében? Részben talán igen, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ebből bizony a társadalom is erősen hasznot húz. A visszaforgatott/befektetett haszonnal (tőke) munkát adhat a munkanélkülieknek, új és jobb/konkurenciánál olcsóbb javakkal könnyítheti meg a földi életét a vásárlóinak. Ez az egészséges gazdaság motorja a komplexebb együttműködési formák mellett (globalizáció, urbanizáció). Ezek nélkül gyakoribb lenne a munkanélküliség, a szegénység, az éhinség.

   Van még 3. pont is de azt talán majd máskor ez így is elég hosszúra sikeredett :P .

   Törlés